Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

9. De aansluiting op de riolering of gracht; de plaatsing van een septische put, zinkput, regenwaterput en de individuele waterzuivering

 

9.1 De afvoer van regenwater

Alle afvoerleidingen van woningen moeten worden aangesloten op de openbare riolering als die aanwezig is. De diverse afvoerleidingen worden samengebracht op het private perceel en via een leiding - de huisaansluiting of vertakking - naar de riolering geleid.
Als regen- en afvalwater in dezelfde riolering terechtkomen, noemen we dit een "gemengde riolering". U mag dan ook uw afval- en regenwater gezamenlijk afvoeren, dan hoeft u maar te beschikken over één vertakking.
Als er een gescheiden afval- en regenwaterriolering is (of gepland is) moet het afvalwater gescheiden van het regenwater worden afgevoerd. Dan moet u beschikken over twee vertakkingen.
Een gescheiden afvoer is eveneens verplicht in straten waar grachten, ingebuisde grachten of waterlopen als regenwaterstelsel functioneren.

In straten waar de riolering ontbreekt, maar gepland is, moet u ervoor zorgen dat de afvoerleidingen op de private eigendom later zonder ingrijpende aanpassingswerken aangesloten kunnen worden. In bepaalde gevallen moeten daarom wachtleidingen worden aangelegd. Dit betekent dat er voor een vertakking moet worden gezorgd tot aan het openbaar domein zodat de aansluiting ervan onmiddellijk mogelijk is bij de aanleg van de riolering. Zorg er eveneens voor dat de indienststelling van deze wachtleidingen op een eenvoudige manier en met slechts kleine aanpassingswerken kan gebeuren.
De vertakking - dit is de volledige vertakking tot aan zijn lozingspunt in de riolering (of eventueel gracht), dus ook de delen op het openbaar domein - is en blijft eigendom van de aanpalende eigenaar. Bijgevolg komen de kosten, verbonden aan aanleg of herstel, voor rekening van de aanpalende eigenaar. De aanleg of herstelling op het privaat perceel gebeurt door de eigenaar of de bouwheer, en op openbaar domein door de aangestelde van het stadsbestuur.
De werken aan het gedeelte van de vertakking op het openbaar domein moet u aanvragen bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent of in uw district als u in een deelgemeente woont. Dat kan alle dagen tussen 10 en 12 uur. Volgens het belastingreglement op de rioolvertakking moet de aanpalende eigenaar de kosten betalen. Voor de aanleg van een nieuwe vertakking betaalt u vooraf een forfaitaire aansluitingsvergoeding waarvan het tarief jaarlijks wordt vastgesteld. De herstellingswerken als gevolg van ouderdom, slijtage of verstopping van een vertakking betaalt u als de werken voltooid zijn.
Enkel de vertakkingen naar de riolering (of naar een gescheiden stelsel) mogen over het privaat domein worden geleid. Private putten of leidingen voor de rooilijn, in het openbaar domein, zijn niet toegelaten. Zo moeten bijvoorbeeld de regenwateraflopen op de straatgevel van woningen die opgericht zijn op de rooilijn, volledig binnenshuis worden aangesloten op het interne net.
In straten waar een gescheiden rioleringsstelsel gepland is, is het wel toegestaan om de afval- en regenwaterafvoer in het openbaar domein samen te brengen, in afwachting van de aanleg van het gescheiden systeem. Voorwaarde daarbij is dat de beide afvoeren op dezelfde plaats naast elkaar op het openbaar domein komen.
De intentie bestaat om de belasting op de rioolaansluiting op te heffen.

Meer informatie:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Woodrow Wilsonplein, 1, 9000 Gent, tel. (09)266 55 55.

9.2 Het afvalwater

De afloop van huishoudelijk afvalwater (toilet, lavabo, wasmachine, ...) moet aangesloten worden op de riolering. Als deze riolering aangesloten is op een waterzuiveringsinstallatie of als deze aansluiting op korte termijn gepland is, hoeft u het afvalwater niet zelf te zuiveren.
Volgens het huidige stedelijk bouwreglement is er geen septische put vereist als u via de riolering aangesloten bent op een gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie.
Indien u van uw septische put af wil, zorg er dan voor dat uw afwateringsstelsel via controleputjes toegankelijk blijft (zeker als de septische put de enige toegangsmogelijkheid gaf). Dit is altijd nuttig voor het onderhoud en ontstoppen van leidingen.
Als er een riolering ligt maar de aansluiting op een waterzuiveringsinstallatie is niet op korte termijn gepland of als u rechtstreeks in een waterloop loost, dan moet u zelf instaan voor de zuivering van het afvalwater.
Is er geen riool of gracht dan mag u lozen in het grondwater via een zinkput. De plaatsing van zo'n zinkput is gebonden aan strenge voorwaarden waarover u meer informatie vindt in de "Code van goede praktijk" (hoofdstuk 2.10 Indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater) of bij de Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 55 55. (Om technische ondersteuning te geven bij de concrete uitvoering van de bepalingen in VLAREM II, werden een aantal "Codes van goede praktijk" uitgewerkt. De Vlaamse Milieumaatschappij zorgt voor de coördinatie en eindredactie van deze codes.)

9.3 Het regenwater


Regenwater moet in de eerste plaats zoveel mogelijk in zijn natuurlijke omgeving infiltreren. Als het verzadigingspunt is bereikt, moet u het regenwater afvoeren naar een gracht. Zelfs voor de lozing van regenwater in een straatgracht of in een onbevaarbare waterloop hebt u een vergunning nodig.
Als er geen gracht is, kunt u de regenwaterafvoer aansluiten op de riolering. Ligt er een gescheiden rioleringstelsel of is er een gepland dan moet het regenwater, gescheiden van het afvalwater, worden afgevoerd. Als er geen gracht is, kunt u de afloop van het regenwater, gescheiden van het afvalwater, laten aansluiten op de riolering.
Er bestaat nog geen stedelijk reglement dat verplicht om de private eigendom uit te rusten met een volledig gescheiden afwateringsstelsel. Waar er al een openbaar gescheiden stelsel bestaat of gepland is, of waar grachten, ingebuisde grachten of waterlopen als regenwaterstelsel functioneren, wordt de verplichting voor de aanleg van een gescheiden afwatering op de private eigendom altijd opgelegd via de bouwvergunning.
Op het Gentse grondgebied hebben echter nog maar een beperkt aantal straten een openbaar gescheiden afwateringsstelsel. Wij raden u echter aan om, in uw eigen belang, zelf alvast een zo volledig mogelijk gescheiden systeem te voorzien. Dit heeft immers zijn belang om, vandaag al te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de regenwaterput - zie punt hierna - en regenwaterrecuperatie (= besparing leidingwater), in de toekomst bij de verdere uitbouw van openbare gescheiden stelsels.

Meer informatie:
Over de bestaande en geplande zuiveringsinfrastructuur kunt u zich informeren bij de Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 55 55.
Over individuele waterzuivering verneemt u meer bij de href="http://www.vmm.be/">Vlaamse Milieumaatschappij, Infoloket, A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem, tel. (053)726 445; e-mail info@vmm.be of bij vzw Dialoog: Steunpunt kleinschalige waterzuivering, Blijde Inkomstraat 109, 3000 Leuven, tel. (016)23 26 49.

9.4 De regenwaterput

Zowel de regelgeving op Vlaams niveau als het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent schrijven een regenwaterput voor bij nieuwbouw en grondige verbouwingen.
Deze put moet een inhoud hebben van tenminste 5 000 liter. Bij nieuwbouw moet de hele dakoppervlakte erop aangesloten worden, bij verbouwingen minstens de helft van de dakoppervlakte.
Op de put moet er verder een pomp worden aangesloten. De overloop van de put wordt aangesloten op een infiltratiebed, een gracht of het oppervlaktewater, of op de regenafvoer van de openbare riolering. Enkel als deze voorzieningen niet voorhanden zijn, mag de overloop worden aangesloten op de openbare gemengde riolering.
Als het technisch onmogelijk is om een regenwaterput aan te brengen, moet de bouwheer dit bij zijn bouwaanvraag staven.
Beide reglementen worden momenteel herzien en afgestemd op de "Code van goede praktijk" voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen. Ook het subsidiereglement voor regenwaterputten en hergebruik van regenwater wordt herzien.

Meer informatie:
Over de "Code van goede praktijk" voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen vindt u meer informatie bij de Vlaamse Milieumaatschappij, Infoloket, A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem, tel. (053)72 64 45. (Voor subsidies: zie hoofdstuk 12.5. Het gebruik van regenwater)
Andere informatie: Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling van de Stad Gent, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge, tel. (09)239 43 11.