Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

5. De verkavelingvergunning

Een verkavelaar verdeelt een stuk grond in twee of meer kavels met de bedoeling ten minste een van deze kavels te verkopen ofte verhuren voor meer dan 9 jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen om daarop dan een woning te bouwen, of er een vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Deze kavels kunnen pas als bouwgrond te koop gesteld worden nadat de verkavelingsake is opgemaakt, na overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de verkavelingvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd, of dat voor de uitvoering van de lasten een afdoende financiŽle waarborg is gestort.
Het college van burgemeester en schepenen beslist normaal binnen een termijn van 150 dagen na de aanvraag.
Van de verkavelingvergunning kan pas gebruik worden gemaakt na afloop van een termijn van 50 dagen, waarbinnen de gemachtigde ambtenaar kan overgaan tot schorsing van de vergunning.

5.1 Wanneer vervalt een verkavelingvergunning?

We moeten een onderscheid maken tussen verkavelingen zonder en verkavelingen met aanleg van nieuwe wegen of wijziging van bestaande wegen.

1. Voor verkavelingen zonder aanleg van nieuwe wegen of wijziging van bestaande wegen vervalt de verkavelingvergunning als ten minste 1/3 van de kavels 5
jaar na afgifte van de vergunning nog niet geregistreerd staat als verkocht, of verhuurd voor meer dan 9 jaar, of als verpacht, of onderworpen aan een opstalrecht en als dat na 10 jaar nog altijd niet het geval is voor minstens 2/3 van de kavels.

2. Voor verkavelingen met aanleg en uitrusting van nieuwe wegen of wijziging van bestaande wegen vervalt de verkavelingvergunning als 5 jaar na afgifte van de vergunning de erin opgelegde werken en lasten niet opgeleverd zijn. Bovendien vervalt de vergunning hier voor de hele verkaveling (dus ook voor het niet-bebouwde, -verkochte, -verhuurde, -verpachte of niet aan opstalrecht onderworpen gedeelte) ook als 10 jaar na afgifte van de vergunning ten minste 1/3 van de kavels nog niet geregistreerd staat als verkocht of verhuurd voor meer dan 9 jaar, of als verpacht of onderworpen aan opstalrecht, en als dat na 15 jaar nog altijd niet het geval is voor minstens 2/3 van de kavels.

5.2 Hoe een verkavelingvergunning wijzigen?

De eigenaar van een kavel, gelegen in een niet-vervallen verkaveling, kan voor het deel dat hij in eigendom heeft, een wijziging aanvragen van de verkavelingvergunning en de daarin opgenomen voorschriften.
Voor de wijziging gelden dezelfde procedurevoorschriften als voor de aanvraag van een verkavelinqsvergunning.

Voor u de aanvraag indient, moet u een afschrift van uw aanvraag bij aangetekende brief bezorgen aan alle eigenaars van een kavel die uw aanvraag niet mee ondertekend hebben.

Als de eigenaar(s) van meer dan een vierde van de in de oorspronkelijke vergunning opgenomen kavels, kunnen aantonen dat de aanvraag onverenigbaar is met de verkaveling of de omgeving ervan, wordt de wijziging geweigerd.

Het college van burgemeester en schepenen kan op eigen initiatief na verloop van 15 jaar de verkavelingvergunning voor het deel dat niet is vervallen herzien of vernietigen.

5.3 De procedure: behandeling van de aanvragen

Als uw perceel in een gebied ligt waarvoor er een goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg bestaat, neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing zonder dat eerst het advies van de gemachtigde ambtenaar moet worden ingewonnen.

Bestaat er geen goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg dan moet een openbaar onderzoek worden georganiseerd voor verkavelingaanvragen en aanvragen tot wijziging van een verkaveling.
Zodra u het ontvangstbewijs van de aanvraag in handen hebt, moet er op uw perceel een bekendmaking met een wettelijk vastgelegde tekst komen. Deze bekendmaking plakt u op een schutting, of op een muur, of op een bord dat aan een paal is bevestigd.
Het is de bedoeling dat iedereen kennis kan nemen van het feit dat u een verkavelingvergunning of -wijziging hebt aangevraagd. Daarom moet de bekendmaking gebeuren op een plaats waar het betrokken goed paalt aan een of meerdere openbare wegen, of aan de dichtstbijzijnde openbare weg. De tekst moet gericht zijn naar de openbare weg en op ooghoogte worden geplaatst. zodat hij goed leesbaar is.
Niet alleen u moet de aanvraag bekendmaken. Ook het stadsbestuur moet gedurende dertig dagen vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek een bekendmaking uithangen op de gewone aanplakplaatsen en in ieder geval aan het stadhuis.
Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een goed met een kadastraal nummer, dan brengt de Stad ook de eigenaars van alle aanpalende percelen - met een aangetekende brief of een individueel bericht met een ontvangstbewijs - op de hoogte van de aanvraag. De aanvrager moet de kosten van de aangetekende zendingen betalen. Indien de inhoud van de aanvraag strijdig is met op bepaalde percelen gevestigde erfdienstbaarheden of overeengekomen verplichtingen met betrekking tot het grondgebruik, worden de in de aanvraag vermelde eigenaars van die percelen bovendien voor de aanvang van het openbaar onderzoek door het stadsbestuur - met een aangetekende brief of een individueel bericht met ontvangstbewijs - ingelicht over de verkavelingaanvraag. Dit is niet nodig wanneer eigenaars van die percelen het verkavelingaanvraagformulier en alle verkavelingspannen voor akkoord hebben ondertekend.

Meer informatie:

Nadere inlichtingen over verkavelingen voor de percelen in Gent-centrum, krijgt u bij de href="http://webcrm.gent.be/zsgi(bD1ubA==)/z_stadsgids/stadsgids.htm?ID=91">Dienst Administratie op de telefoonnummers (09)266 79 81 of (09)266 79 83.
Voor de percelen in een van de districten kunt u terecht bij de technische dienst van het betrokken district.