Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

4. De stedenbouwkundige inlichtingen

Wie de bestemming van en de voor een bepaald perceel geldende bouwvoorschriften (wat en waar gebouwd mag worden) wil kennen, kan daarover bij de Dienst Administratie, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, de nodige inlichtingen krijgen, en u kunt er ook de nodige attesten aanvragen. Voor een goed dat gelegen is in een district wendt u zich tot de technische dienst van dat district.

Er zijn twee soorten stedenbouwkundige attesten:

4.1. Het Stedenbouwkundig Attest nr. 1

Dit attest geeft aan wat de bestemming is van het perceel in kwestie. Het bepaalt of het perceel in een gebied ligt waarvoor een goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg bestaat of in een verkaveling dan wel of het perceel enkel onder toepassing van het gewestplan valt, met aanduiding van de bestemming en de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften.

Het vermeldt ook of het onroerend goed in aanmerking komt voor onteigening en, zo ja, de onteigenende instantie en de datum van het besluit van goedkeuring van die onteigening.

4.2. Het Stedenbouwkundig attest nr..2

Dit bevat een meer gedetailleerde bestemming van een perceel en geeft aan of de voorgenomen werken of handelingen al dan niet voor vergunning in aanmerking komen, maar altijd onder voorbehoud van het beslissende onderzoek waaraan de effectieve aanvraag tot stedenbouwkundige- of verkavelingvergunning wordt onderworpen.
De versterkte gegevens blijven principieel geldig gedurende 1 jaar na de uitreiking van het attest, op voorwaarde dat de stedenbouwkundige voorschriften of wetgeving intussen niet wijzigen.
Daarnaast heeft een bedrijf dat onderworpen is aan de milieuvergunningplicht de mogelijkheid om een planologisch attest aan te vragen. Dit attest geeft aan of voor het betrokken gebied de opmaak of de wijziging van een Bijzonder Plan van Aanleg wordt overwogen. Wanneer inderdaad overwogen wordt een Bijzonder Plan van Aanleg op te maken of te wijzigen, waarvan de voorschriften voor de aanleg en uitrusting van de wegen, de bouwvrije stroken en de beplantingen kunnen afwijken van het Gewestplan dan moet het ontwerp van Bijzonder Plan van Aanleg binnen 6 maanden voor advies worden voorgelegd aan de bevoegde instanties.